Forretningsbetingelser

Disse betingelser er gyldige fra 25/09/2022 og erstatter alle tidligere versioner

Forretningsbetingelser

Nedenstående almindelige forretningsbetingelserbetingelser for levering af hjemmesidesystem og eller webshopsystem og hosting finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Vitago CVR nr. 35899960 (i det følgende benævnt Vitago) i forbindelse hermed.

Vitago er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører.

 

Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, oppetid, data af teknisk og anden art samt priser, som er anført i kataloger, annoncer, tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider, prislister m.m. er omtrentlige.

 

Priser

Vitago har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato.

Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lockout, ændring af leverandørpriser og andre forhold, som Vitago ikke selv er herre over.
 Opgivne priser er ab Vitago’s adresse, og er eksklusive moms, og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, licenser, arbejdslønninger og transportudgifter m.v.. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. førnævnte, for allerede indgåede aftaler.

 

Betaling

Betaling skal erlægges inden for den på ordrebekræftelsen angivne dato. Erlægger kunden ikke betaling i rette tid, er Vitago berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Vitago vil kunne opkræve inkasso-omkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Vitago's forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

 

Hjemmeside og hosting

Efter Kundens tiltrædelse af nærværende aftale påbegynder Vitago udarbejdelse af hjemmeside til Kunden i et CM-system udfra drøftelser mellem parterne. Hjemmesiden estimeres til at kunne færdiggøres på 30 dage. Kunden er pligtig at levere eget materiale i form af fx billeder, varemærker og tekst til hjemmesiden, hvorefter Vitago udarbejder hjemmesiden. Opfylder Kunden ikke pligten til at aflevere eget materiale, udarbejder Vitago hjemmesiden efter eget skøn. Efter Vitago har udarbejdet hjemmesiden, skal Kunden inden 10 dage fra meddelelse herom give Vitago besked såfremt der ønskes foretaget mindre uvæsentlige rettelser uden at dette medfører ekstra betaling. Hjemmesiden anses for godkendt ved fremsendelse heraf fra Vitago og hostes herefter hos Vitago.

Hjemmesiden opsættes til at henvise til et af Kunden valgt domænenavn, uden at Vitago har rådgivet Kunden omkring lovligheden heraf.

Ønsker Kunden at tilkøbe betalingssystem til hjemmesiden, skal Kunden ligeledes godkende og har selv ansvaret for at opfylde de af Nets Tellers (tidligere PBS) opstillede betingelser for onlinehandel via internettet. Vitago garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden.

Kunden er til enhver tid forpligtet til at have valid backup af de data som Kunden har uploadet til Vitago, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos Vitago. Vitago garanterer ikke nogen minimum oppetid på den udarbejdede hjemmeside.

Brug

Hensigten med Vitago's webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, avi og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Vitago.

For webhoteller med PHP-adgang vil Vitago løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Vitago til enhver tid fjerne disse scripts/programmer eller midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Hvis et produkt benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder Vitago sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selvom ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det. Vitago kan også med øjeblikkelig varsel ophæve abonnementet og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Vitago for eventuelle tab og sagsanlæg som følge deraf.

Fri trafik

Hos Vitago er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Vitagos servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder.

 

 

Support

Vitago yder support vedrørende den udarbejdede hjemmeside, dog alene online via support system eller mailsystem. Al support, herunder grafiske rettelser, og rettelser indenfor og udenfor CM-systemet faktureres til Kunden med en timepris på kr. 650,00 efter medgået tid.

 

Hemmeligholdelse

Vitago og Kunden er forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand eller ikke kan defineres som en erhvervshemmelighed, jf. definitionen i Markedsføringslovens § 19. Parternes hemmeligholdelses- forpligtelser vedvarer efter, at andre dele af aftalen er ophørt.

 

Reklamation og mangler

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er Vitago ansvarlig for programmerings- eller opsætningsfejl, forudsat at kunden kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Vitago eller disses ansatte eller underleverandører. Reklamationer er kun gyldige såfremt disse er fremsat via Vitago's online support system eller mailsystem.

Såfremt Vitago er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Vitago berettiget til, efter eget valg, enten at omprogrammere eller ændre i opsætning, som viser sig mangelfulde.
 Kunden må ikke foretage mangeludbedring medmindre Vitago skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden hvorpå der skal foretages mangeludbedring.

Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 5 hverdage fra leveringen at regne meddele Vitago dette. Efter udløbet af 5-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

Vitago's forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid med Vitago instruktioner, ændringer foretaget uden Vitago’s skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Vitago’s kontrol. Vitago er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Vitago.

Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på DKK 650,00 pr. påbegyndt time blive faktureret Kunden.

 

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transport hindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, nedbrud på internet eller forsyningslinier, eller årsager udenfor Vitago’s kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da Vitago har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra kunden. Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke kunden til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Vitago, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og Vitago herefter ikke har foretaget levering senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra kundens side.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

 

Ophavsret m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Vitago’s ejendom, og må ikke uden Vitago’s skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, beregninger og løsninger m.v., som Vitago har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.

Ophavsretten til de af Vitago udarbejdede hjemmesider tilhører Vitago indtil hjemmesiden er betalt. Kunden må således ikke anvende hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven, og har alene retten til det af Kunden uploadede materiale som Vitago ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør nedtages hjemmeside af Vitago og Kunden har ikke længere ret til at anvende denne med mindre tilgodehavende er betalt, som aftalt kontraktligt. Uberettiget brug af hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven og Markedsføringsloven vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af rimeligt vederlag og erstatning.

 

Produktinformationer, rådgiveransvar

Vitago er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget – ikke for om varen er egnet til kundens brug.
 Ansvar herudover påtager Vitago sig kun, hvis Vitago har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til kunden i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet, særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en Kunden, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Vitago har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Vitago påtager sig kun ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som Vitago besad på rådgivnings tidspunktet om genstanden for rådgivningen. Vitago’s rådgivning ydes på basis af Vitago’s leverandørers opgivne data, og Vitago dækker kun tab som følge af fejl i dette datamateriale, i det omfang Vitago’s leverandører yder Vitago erstatning herfor.

Konstateres der fejl i den af Vitago sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal kunden uden unødigt ophold, straks efter at kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen, underrette Vitago.
 Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter Vitago alene sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af Vitago’s fejlagtige rådgivning på det tidspunkt, kunden burde have underrettet Vitago.

Ved rettidig reklamation yder Vitago kunden ny, vederlagsfri rådgivning. Vitago hæfter aldrig for driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab. Vitago's ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til kunden.

 

Force majeure

Vitago er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Vitago’s underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Vitago ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Vitago berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftale helt eller delvist.

 

Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 261 af 20. marts 2007 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

 

Tredjemands rettigheder

Vitago indestår ikke for lovligheden af det materiale som kunden uploader til Vitago, produkter som Vitago har leveret, og Kunden er selv forpligtet at indhente samtykke fra rettighedshaver til anvendelse af eventuelt ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt, markedsføringsretligt eller andet beskyttet materiale.
Der må ej heller forefindes materiale med ekstreme politiske synspunkter, pornografisk eller andet kontroversielt materiale.

Vitago forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om materiale har en sådan kontroversiel karakter, at Vitago kan ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel. Ved en sådan ophævelse ifalder Vitago ikke overfor kunden erstatningsansvar af nogen art herunder driftstab.

I tilfælde af at tredjemand rejser krav mod Vitago for uberettiget anvendelse eller krænkelse af IP-rettigheder, er Kunden forpligtet at friholde Vitago i enhver henseende og uden begrænsning.

Kunden erklærer at det uploadede materiale til enhver tid overholder eneretslovgivningen, Persondataloven og Markedsføringsloven. Kunden erklærer også, at det uploadede materiale alene skal anvendes til lovlige formål i henhold til dansk ret, og erklærer at ville friholde Vitago i enhver henseende og uden begrænsning såfremt der rejses krav mod Vitago på baggrund af Kundens uretmæssige eller ulovlige anvendelse af uploadet materiale.

 

Lovvalg og værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Kolding som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
 Vitago kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

Kunden erklærer sig bekendt med Vitagos generelle handelsbetingelser

Øvrigt

Vitago kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale uden samtykke fra Kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ændres uden varsel, og vil være tilgængelige på denne side.